ECZACILAR ve ECZANELER HAKKINDA KANUN


Kanun No: 6197

Kanun Numarası: 6197 Kabul tarihi: 18.12.1953
(Resmi Gazete Yayım Tarihi: 24.12.1953 Sayı: 8591)

BiRiNCi BÖLÜM
ECZACILAR

Madde 1- Eczacılık; eczane, ecza deposu, ecza dolabı, galenik, tıbbi ve ispençiyari mevad ve müstahzarat laboratuvarı veya imalathanesi gibi müesseseler açmak ve işletmek veya tıbbi ve ispençiyari müstahzarat ihzar veya imal etmek veyahut bu kabil resmi veya hususi müesseselerde mes'ul müdürlük yapmaktır.
Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki vasıflara haiz olmak şarttır.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Türkiye Eczacı Mektep veya Fakültelerinden diplomalı olmak veya yabancı memleketlerdeki eczacı mektep ve fakültelerinden diplomalı olup da 3. madde gereğince ilmi hüviyetini ispat etmiş veya imtihanı kazanmış olmak,
c) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince tescil edilmiş olmak,
d) Bu kanunun 4.maddesinde yazılı hallerden biri bulunmamak,
Madde 3- Yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı olan Türk vatandaşı eczacılar, Türkiye' de sanatlarını yapabilmek için:
a) Program ve tahsil müddeti bakımından Türkiye Eczacı Mektebi veya Fakültelerine muadil olan yabancı eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı iseler Eczacı Mektebi veya Fakültelerince teşkil edilecek bir jüri önünde ilmi hüviyetlerini ispat etmeye,
b) Tahsil müddeti Türkiye Eczacı Mektebi veya Fakültelerinin derslerinden bazıları bulunmayan veya bulunmakla beraber daha az bir müddet içinde okutulan veya müddet az olduğu halde tahsil programı aynı olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya fakültelerinden diplomalı iseler aynı şekilde kurulacak bir jüri önünde eczacı mektebi veya fakülteleri tarafından ayrıca tesbit edilecek bir programa göre imtihan vermeye,
c) Gerek tahsil müddeti ve gerek tahsil programları Türkiye Eczacı Mektebi veya Fakültelerinin müddet ve programlarından eksik olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya fakültelerinden diplomalı iseler eksik kalan müddet ve programlarını Türkiye' de tamamladıktan sonra (b) bendinde bildirilen imtihanı vermeye mecburdurlar.
Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince bu gibilerin diplomaları ancak ilmi hüviyetin ispatından veya imtihanının kazanılmasından sonra tescil olunur.
Madde 4- Aşağıda yazılı haller eczacılık yapmaya manidir.
a) Yüz kızartıcı bir suçla mahkûm edilmiş olmak,
b) Aletıtlak üç sene ve daha fazla ağır hapis veya beş sene ve daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmak,
c) Mesleki bir suçtan bir sene veya daha ziyade hürriyet bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmak veyahut eczanesinde imal, ihzar veya tertip edilen ilaçlarla sattığı müstahzarlar veya sair eczayı tıbbiyede sanatını kötüye kullanmak suretiyle işlediği bir suçtan dolayı beş sene içinde iki defa mahkeme kararıyla meslek ve sanatının tatili cazasıyla mahkûm edilmiş olmak,
d) Başka memleketlerde sanatını icradan men edilmiş olup bu muamelenin haklı
olduğu icra Vekilleri Heyetince kabul edilmiş olmak,
e) Sanatını yapmasına mani iyileşmez bir hastalığı bulunmak,
f) Sanatını yapmasına mani olacak derecede iki gözü rüyetten mahrum olmak.
Madde 5- Eczane açmak isteyen, yahut eczanesini satmak veyahut başka bir yere nakletmek isteyen eczacı bir istida ile Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine veyahut alakalı Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü' ne veyahut Mahalli Hükümet Tabibliğine müracaat eder.
Yeniden eczane açmak isteyenler aşağıda yazılı vesikaları da birlikte verirler:
a) Tastikli nüfus kağıdı sureti,
b) Tastikli diploma sureti,
c) Hal tercümesi,
d) Mahkûmiyeti bulunmadığına dair adli vesika,
e) Sanat yapmasına mâni iyileşmez bir hastalığı veya rüyetten mahrumiyeti
bulunmadığına dair rapor,
f) Dört adet fotoğraf,
Tamamlanan evrak üzerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafından yapılacak tetkikat neticesinde en geç 30 gün zarfında ruhsatname tanzim ve tebliğ olunur.
Madde 6- Eczacılar aşağıdaki hallerde sanatlarını icradan men edilerek kendilerine verilmiş olan ruhsatnameler Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince daimi olarak geri alınır.
a) Ruhsatname almak için ibraz edilen evrakın hilafı hakikat olduğu ve bidayeten eczacılığa mani bir halin bulunduğu resmen tahakkuk ederse,
b) 4. maddedeki haller vuku bulursa,
Madde 7- Bir eczacı almış olduğu müsaadeden sarfinazar eder veya iflasına yahut hacrine hükmolunur veya vefat eylerse ruhsatname sakıt olur.
Madde 8- Vefat eden veya hacredilen veya meslek ve sanatının icrasından mütevellit devamlı maluliyete duçar olan bir eczane sahibinin karısı veya kocası varsa çocukları varsa eczanenin bunlar hesabına bir mes'ul müdürün idaresi altında işletilmesine Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince ruhsat verilir. Bu suretle verilecek ruhsatnamelerden Harçlar Kanununa göre harç alınır.
Madde 9- a) Bir eczanenin mesul müdür tarafından mahcur namına idare edilmesi hacredilen eczacı hakkındaki hükmün refiine veya kendisinin vefatına,
b) Sanatının icrasından mütevellit maluliyet dolayısıyla bir eczanenin mes'ul müdür tarafından idaresi malul eczacının ölümüne kadar devam eder.

Ölen bir eczacının karısı veya kocası veya çocukları namına mes'ul müdür tarafından idaresi (5) seneyi geçemez.
?u kadar ki, ölen eczacının çocuğu bu müddetin hitamında reşit değilse reşit oluncaya ve eczacı mektebine veya fakültesine girdiği taktirde, bu tahsili bitinceye kadar devam eder.
Madde 10- Vefat eden eczacının varisleri arasında, karı-koca veya çocuk yoksa eczane bunların haricindeki mirasçılar tarafından nihayet bir sene zarfında tasfiye edilir.
Bu müddet içinde eczanenin bir mes'ul müdürle idaresi mecburidir.
Madde 11- Bir eczaneyi devir veya satın alan kimse eczane açmak için bu kanunda yazılı şartlara haiz olduğu taktirde, namına ruhsatname verilir.
Bu satışlar Hükümet Tabibinin huzuriyle ve noterlikte yapılır.
Madde 12- Devredilen veya satılan bir eczanede bulunan uyuşturucu maddelerin satış ve devir muamelesinin mahallin en yüksek sağlık amirine bildirilmesi ve istenilen malumatın verilmesi mecburidir.
Madde 13- Bir eczacı eczanesini kapatmak veya nakletmek veya eczanesinin unvanını değiştirmek isterse bir ay evvel mahallin en yüksek amirine haber vermeye mecburdur.
Madde 14- Aşağıdaki bentlerde gösterilen hususi eczanelerle ecza dolaplarının açılmasına mahallin Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından usulü dairesinde müsaade verilir ve keyfiyet Vekâlete bildirilir.
a) içindeki hastalara ilaç vermeye mahsus hastane ve buna benzer müesseselerin eczaneleri,
(Ek hüküm: 30 Aralık 1993 R.G:21804/1 md.) Asgari 20 metre kare olması şarttır.
b) Yalnız fakirlere parasız ilaç verip hiçbir surette para karşılığı reçete ile ilaç imal etmeyen belediye ve hayır cemiyetlerinin eczaneleri,
(Ek hüküm: 30 Aralık 1993 R.G:21804/1 md.) Asgari 20 metre kare olması şarttır.
c) Eczane bulunmayan yerlerde ( Resmi veya serbest ) eczacılar bulunmadığı taktirde, resmi veya serbest tabiplerin veya kendi şubeleri dahilinde ilaç veren veterinerlerin ecza dolapları,
d) Eczanesi bulunan merkezlerden 10 kilometre uzak olup da müstahdemlerine ilaç verilmesine lüzum görülen ziraat işletmeleri veya çiftlik veya sanayi müesseseleri ve mümasili teşekküllerin sahiplerinin ecza dolapları,
(a) ve (b) bentlerinde yazılı hususi eczanelerin bir diplomalı mes'ul müdür eczacının idaresinde bulunması şarttır.
Bu taktirde mes'ul müdürlere ait müsaade veya ruhsatname Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince verilir.
(d) bendinde yazılı çiftlik ve müesseselerde ecza dolabının açılması, ancak o ma-hallerde ecza dolabının mes'uliyetini deruhte edecek bir eczacı veya tabibin bulunmasına bağlıdır.
Madde 15- Serbest eczane bulunmayan yerlerde bu kanunla gösterilen umumî hükümlere tevfikan mes'ul müdür bulundurmak şartiyle belediye veya özel idareler eczane açabilirler.
Madde 16- 14. maddenin (c) bendindeki ecza dolapları ile 15. maddede yazılı eczane-ler hakkında verilen müsaade bu mahallerde bir serbest eczanenin açılması halinde kendiliğinden hükümsüz kalır, ecza dolabı ve eczane kapatılır.
Resmi ve Devlete bağlı teşekküllere ait eczaneler, bu mahallerde serbest eczane bulunmadığı takdirde bedeli mukabilinde halka ilaç satmaya veya tertip etmeye mezundur.
Madde 17- Memur veya asker olan eczane açamaz ve bir eczanenin mes'ul müdürlüğünü yapamaz.
Ancak tek eczaneli yerlerdeki eczanelere üç ayı tecavüz etmeyen nezareti bu kayıttan müstesnadır.
Bir eczane sahibi olup da askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına davet edilen veya mebus veya belediye reisi seçilen eczacılar bu vazifeleri devam ettiği müddetçe eczanelerini bir mes'ul müdür marifetiyle idare edebilirler.
Madde 18- Bir eczacının birden fazla eczane açması veya mes'ul müdürlüğünü üze-rine alması yasaktır.
Madde 19- Bir eczane sahibi eczanesi dışında ilaç tertip edemeyeceği ve mesleği dışında bizzat ticaret yapamayacağı gibi öğretmenlikten ve seçimle elde edilen vazifelerden başka bir iş de kabul edemez.

iKiNCi BÖLÜM
ECZANELER

Madde 20- Eczane binalarının kaç kısımdan mürekkep olacağı ve laboratuvarların vasıf ve şartları ve içerlerinde bulunması lazım gelen âlet vesaire eczanenin dahili hizmetleri Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince tayin ve tesbit edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ECZA VE KiMYEVi MADDELER

Madde 21- Müesseselerde bulundurulan Türk Kodeksine dahil ecza ve kimyevi maddeler Türk Kodeksinde yazılı vasıf ve şartlara haiz olacaktır.
Madde 22- Ambalajları açılmış tıbbi ecza ve kimyevi maddelerin saf olmamalarından ve iyi muhafaza edilmemelerinden eczane, ecza deposu ve laboratuvar sahipleri ve mes'ul müdürleri mesuldür.
Madde 23- Zehirli ve müessir eczanın muhafazası ve müstehlike satışı bu husustaki kanun ve mevzuata göre yapılır.
Madde 24- Reçete mukabilinde verilmesi meşrut olan ilaçların reçetesiz verilmesi ve zehirli ve müessir maddelerin eczanelerde toptan satılması yasaktır.
Madde 25- Eczaneye imal edilmek üzere bırakılan reçetelerin tadil veya tağyir edilmeden yapılması meşrut olup ilaçların ve reçetelerin (fiyatları üzerinde yazılmak suretiyle) alıcıya verilmesi Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince tesbit ve ilan olunacak esaslara göre yapılır.
Eczanelerde hazırlanan reçetelerin ilaçlarında görülecek hata vesaireden doğrudan doğruya eczanenin mes'ul müdürü sorumludur.
Eczacılar muhteviyatında yanlışlık olduğundan şüphe ettikleri reçetelerle kodekste yazılı miktardan fazla eczayı ihtiva edip ayrıca altı iki çizgiyle çizilerek ayrıca imza edilmiş olmayan reçeteleri müdavi tabip ile temas etmeden imal edemezler.
Ancak müdavi tabip ile temas imkanı bulunmayan hallerde reçeteyi kodekste yazılı azami miktarlara göre yapmakla beraber keyfiyeti mahallin en yüksek sağlık amirine bildirirler.
Madde 26- Eczanelerde günlük reçetelerin kaydına mahsus Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti tarafından verilen örneğe uygun olarak bastırılacak, mahalli sağlık amirliğince yaprak adetleri tastik edilmiş ve mühürlenmiş bir defter tutulur. Bu defterin beş sene müddetle muhafazası mecburidir.
Madde 27- Tabip veya veteriner hekimin adres ve diploma numarasını açık olarak göstermeyen, resmi veya hususi hastane, sağlık merkezi, dispanser ve poliklinik yapan benzeri müesseselerin başlık ve poliklinik numarasını taşımayan, okunması güç, şifreli yahut kodekste yazılı dillerden başka dille yazılmış reçeteler imal ve ihzar olunamaz.
Madde 28- Eczanede eczacılık ve ziraatte kullanılan kimyevi maddelerle sıhhi malzeme, alatı tıbbiye ve tuvalet eşyasından maada eşyanın müşteriye satılmak maksadiyle bulundurulması yasaktır.
Madde 29- Acil tedavide kullanılan ve Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince tayin ve tesbit olunan maddelerin piyasada mevcut olduğu takdirde eczanelerde bulundurulması mecburidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEFTi?

Madde 30- Eczaneler, ecza depoları, ecza ticarethaneleri ve ecza imalathaneleri ve laboratuvarları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin murakabesi altında olup her zaman teftişe tabidirler.
Bunların senede en az iki defa teftişi mecburi olduğu gibi lüzum görüldüğü sair zamanlarda dahi teftiş olunur.
Madde 31- Teftiş, Sağlık Müfettişleri veya Sağlık Müdürleri veyahut Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti veya müdürlüğünce tensip edilecek resmi tabipler tarafından yapılır.
Madde 32- Teftiş memuru olarak müesseseye gelen ve hüviyetlerini isbat eden sâlahiyet sahibi memura ecza müessesesinin her tarafını ve defterlerini ve alet ve edevatı ile ilaçlarını göstermeye ve teftişe müteallik olarak istenilen bütün malumatı vermeye müessese sahibi veya mes'ul müdürü mecburdur.
Madde 33- Müfettiş ve salâhiyet sahibi memur tarafından teftiş esnasında görülen bozuk, mağşuş veya gayrisaf ecza ve kimyevi maddeler imha ve bir zabıt varakası yapılarak teftiş varakasına raptolunur. Ancak bu nevi eczanın imhasına eczacı tarafından itiraz edilirse bu gibi maddelerden alınacak üç numune eczacı ve teftişi yapan memur tarafından beraberce mühürlenerek bir numune eczane veya laboratuvarda bırakılır, diğer ikisi resmi bir tahlil müessesesine gönderilir. Eczacının bu muameleden kaçınması halinde de keyfiyet bir zabıtla tesbit olunur. Ayni maddenin geri kalan kısmı mühürlenerek imhası tehir ve kullanılması tahlil neticesine kadar men edilir ve teftiş varakasına kaydolunup keyfiyet Vekâlete bildirilir. Resmi tahlil müessesesinden alınacak cevaba göre karar vermek Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine aittir. Teftişi yapan memur bazı maddelerin bozuk mağşuş ve gayrisaf olduğundan şüphe ederse aynı suretle muamele yapar.
Madde 34- Teftişten dolayı vaki olacak şikayetlerin mercii Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletidir.

BE?iNCi BÖLÜM
MÜTEFERRiK HÜKÜMLER

Madde 35- Hastalık vesaire mazeretlerle eczanesinden ayrılan bir eczacının bu ayrılış müddeti 24 saate tecavüz ettiği taktirde mahallin en büyük sağlık amirine bir yazı ile haber verir. Ayrılış müddeti onbeş güne kadar devam edecekse ikinci eczane bulunmayan yerlerde eczaneye varsa resmi eczanenin eczacısı, yoksa mahallin serbest tabibi bulunmadığı veya kabul etmediği takdirde muvafakatleriyle Hükümet ve Belediye tabibi nezaret eder. Aksi taktirde eczane kapatılır. ikinci bir eczane bulunan yerlerde mes'ul müdür tayini kabil olmadığı taktirde eczane kapalı kalır. Ayrılış müddeti onbeş günden fazla sürecekse eczane açık bırakılmak istenildiği takdirde Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinden izin almak ve bir mes'ul müdür tayin etmek mecburidir.
Madde 36- Tabiplerin tertip ettikleri reçeteleri hazırlamak ve muhteviyatlarını müracaat sahiplerine temin etmek üzere birden fazla eczanenin bulunduğu yerlerdeki eczanelerin gece ve pazar nöbetleri mahallin en büyük sağlık amirinin tensibiyle halkın ihtiyacını temin edecek surette tanzim olunur.
Gerek nöbet ve gerekse tatil zamanları için verilecek emirlere eczacıların tabi olması mecburidir.
Madde 37- Tabiplerin, eczanelerde hasta kabul etmeleri yasaktır. Ancak kaza ve ani bir tehlikeye uğrayarak eczaneye gelen veya getirilen kimselerin ilk tedavisinin yapılması caizdir.
Madde 38- Her eczacı eczanesi mıntıkası içindeki mahallerde oturan ve tababet yapan tabiplerin isim ve adresleriyle hangi saatlerde muayenehane veya evlerinde bulunduklarını gösterir mahalin sağlık amirlerince tertip edilmiş bir listeyi eczane içinde halkın görebileceği bir mahalle asmaya mecburdur.
Madde 39- Eczanelerde ihzar edilen reçetelerde yazılı ilaçların fiyatlarını tesbit için en geç bir sene zarfında Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince bir tarife yapılarak usulü dairesinde ilan edilir.
Bu tarifeler en az senede bir defa tetkik edilerek lüzum görülürse tadil ve ayni şekilde ilan olunur.
ilaç fiyatları hakkındaki şikayetlerin tetkiki Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletine aittir. Yapılan tetkik sonucunda tarife üstüne çıktığı anlaşılanlara yazılı ihtar yapılır.
iki yazılı ihtara rağmen bu hareketlerine devam eden eczacılar hakkında mahkemece 44 üncü madde hükmü tatbik olunur.

ALTINCI BÖLÜM
CEZALAR

Madde 40- Bu kanunda yazılı usuller uygun olarak ruhsatname almaksızın 1 inci maddede sayılı yerleri açanlar üç aydan bir seneye kadar ağır hapis ve 500 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır.
Eğer fiil eczacılık yapmak hakkına haiz olmayanlar tarafından işlenirse hapis cezası altı aydan ve para cezası da 1.000 liradan eksik olamaz.
Her iki halde de mahkeme kararına hacet kalmaksızın bu gibi yerler mahallin en yüksek sağlık amiri tarafından derhal kapatılır.
Madde 41- Bu kanunun 1 inci maddesinde sayılan yerlerde ambalajsız veya ambalajı açılmış olarak bozuk veya zamanı geçmiş veya mağşuş veya gayrisaf ilaç ile ambalajlı olsa bile zamanı geçmiş ilaç bulunduğu taktirde bunlar müsadere ve imha edilmekle beraber bu yerleri bizzat idare eden eczacı ile bu kanunda yazılı sebeplerle eczacının bulunmaması halinde bu yerlerde mes'ul müdürlük vazifesini ifa edenler
(200) liradan (500) liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Yukarıda yazılı halin tekerrürü takdirinde eczacı ile varsa mes'ul müdürü bir aydan bir seneye kadar hapis ve (300) liradan (1.000) liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve müessese bir aydan bir seneye kadar kapatılır.
Madde 42- Bu kanunun 1 inci maddesinde sayılan yerlerde; ilaç halinde ihzar, imal veya tertip edilmemiş olan bozuk veya mağşuş ecza ve kimyevi maddeler bulunduğu taktirde, bunların hepsi müsadere ve imha edilmekle beraber bu yerleri bizzat idare eden eczacı ile bu kanunda yazılı sebeplerle eczacının bulunmaması halinde bu yerde mes'ul müdürlük yapan (100) liradan, (1.000) liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Yukarıda yazılı halin tekerrürü takdirinde hükmedilecek para cezası (500) liradan aşağı olamaz. Ayrıca müessesenin bir aydan bir seneye kadar kapatılmasına da karar verilir.
Madde 43- Zehirli ve kimyevi maddelerle tıbbi ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükanında bulunduranlar hakkında Türk Ceza Kanununun 409 uncu maddesi tatbik olunur ve bu gibi maddeler derhal müsadere edilerek o mahallin resmi hastanesine teslim edilir.
Ancak eczane bulunmayan yerlerde münhasır olmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletince tesbit ve ilan edilecek müstahzarlar bu hükümden müstesnadır.
Madde 44- Bu kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenler kanunda ayrıca bir ceza gösterilmediği ve fiilleri Türk Ceza Kanununa göre daha ağır cezayı istilzam eylemediği taktirde (100) liradan (500) liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
Madde 45- Eczaneyi işletmeye başladıktan sonra mazeretsiz olarak ve mücbir sebepler dışında eczanesi olan yerlerde 30 gün, olmayan yerlerde 10 gün müddetle eczanesini kapalı bırakan veya teftiş sırasında görülen noksanların tamamlanması için yapılmış iki yazılı ihtara riayet etmeyen eczacılar 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Madde 46 - Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 964 sayılı kanunla buna zeyil 5320 sayılı kanunun hükümleri mülgadır.
Madde 47- Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 48- Bu kanun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Vekilleri yürütür.
Geçici Madde 1- 964 sayılı Kanunun 51 inci maddesinden istifade ile eczanelerde hasta kabul ve muayene suretiyle icrayı tababet eyleyen doktorlar işbu kanunun yayını tarihinden itibaren bir ay içinde muayenehanelerini eczane dışına nakle mecburdurlar.
Geçici Madde 2- Lozan Sulh Muahedesine göre Türkiye'de eczacılık etmek müsaadesini almış olan eczane sahibi yabancı eczacılar bu kanun hükümlerine riayet etmek şartiyle sanatlarını icraya devam ederler.

KAYNAK : T.E.B

"