İLAÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ (MÜLGA)


Yürürlükten kalktı

(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 16.01.1985 Sayı: 18637)

Resmi Gazete' de yayımlanan ilâç Fiyatları Hakkında Tebliğ 'in 11 inci maddesi ile yürürlülükten kaldırılmıştır. (R.G Sayı: 22391 Tarih: 01.09.1995

İLAÇ FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Yönetmelik No: 22391

(Resmî Gazete Yayım Tarihi: 01.09.1995 Sayı: 22391)

Sağlık Bakanlığından:
Türkiye'de imâl edilen tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar ile kodeks ampullerinin fiyatlarına dair 84/8845 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 28/12/1984 tarih ve 18619 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Zikredilen Bakanlar Kurulu kararının 6 ncı maddesi ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 11 inci ve 43 üncü maddelerine istinaden uygulama esasları aşağıdaki şekilde yeniden tesbit edilmiştir.
1) Tanımlar:
a)Kararnamenin 3 üncü maddesinde geçen 'yıllık satış geliri' ve 'yıllık satış tutarı' kavramları; bir hesap dönemi içinde ilâç satışından elde edilen net satış hasılatını,
b)Net satış hasılatı; brüt satış hasılatından iskonto, indirim ve iadeler düşüldükten sonra kalan meblağ,
c)iskonto ve indirimler; ilâç imâlatçıları ve ithâlatçılarınca yapılacak her türlü kasa ve mal iskontoları ile bedelsiz (mal fazlası) olarak verilecek ilâçlar ve her ne adla olursa olsun yapılacak diğer iskonto ve indirimleri
ifade eder.
2) Gider Dağıtımı :
ilâç imâlatının kârlılığının hesabında , ilacın imâlat maliyeti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunur; ilâçla ilgili olarak yapılan giderlerden direkt giderler ilgili ilacın maliyetine dahil edilir. Endirekt giderler ise;
a) ilâç işletmelerinin birden fazla ilâç üretmesi halinde, her yıla ait endirekt genel giderler ilâç satış hasılatlarının veya ilâç maliyetlerinin birbirine olan nispeti dahilinde,
b) işletmelerin ilâç imâlatı dışında başka faaliyetleri bulunduğu takdirde, ilâç satış hasılatları veya maliyetleri ile diğer faaliyetler sebebiyle oluşan maliyet veya bu faaliyetlerden sağlanan satış veya hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde, dağıtılır.
Madde 3- Tanıtım, Pazarlama ve Satış Giderleri: Değişik (24 Nisan 1998 tarih , 23322 sayılı Resmî Gazete) ilacın tanıtımı için yapılacak giderler, 07/09/1990 tarihli ve 20628 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Beşeri ve ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği'nde belirtilen tanıtım kriterlerine uygun olarak yapılır. Tanıtım giderleri, firmanın yıllık net ilâç satış hasılatının %3 'ünü aşamaz. Maliyet hesabında, ilâcın pazarlama ve satış giderleri olarak yapılan harcamaların, net satış hasılatının %15 'ine kadar olan miktarı dikkate alınır.''Mülga:Tanıtım giderleri:ilacın tanıtımı için yapılacak giderler, 07/09/1990 tarih ve 20628 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Beşeri ispençiyari ve Tıbbi Müs-tahzarların Tıbbi Tanıtım Yönetmeliği'nde belirtilen tanıtım kriterlerine uygun olarak yapılır ve yıllık net ilâç satış hasılatının %5'ini aşamaz.''
Madde 4- iskonto Oranları:
Değişik (24 Nisan 1998 tarih , 23322 sayılı Resmî Gazete) Kârlılık hesabında, firmanın brüt satış hasılatlarının azami %10'una kadar olan iskontolar dikkate alınır. ''Mülga:iskonto oranları: Kârlılık hesabında brüt satış hasılatlarının azami %10'una kadar olan iskontolar dikkate alınır.''
5) Kârlılık Limiti:
ilâç imâlatçılarının bir hesap döneminde münhasıran ilâç satışından elde ettikleri net kâr, yıllık net satış hasılatının %15'ini geçemez.
Net kâr ise, ilâç satış hasılatından satılan ilâcın maliyeti ile ilâçla ilgili giderlerin indirilmesi suretiyle hesaplanır.
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında ticarî kazancın tespitinde kabul edilmeyen indirimler kârlılık hesabında dikkate alınmaz.
6) Kayıt Usulleri:
ilâç imâlatçı ve ithâlatçıları, ilâç üretim ve satışına ait işlemleri ayrı defterlere veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sahifelerine kaydetmek zorundadır. ilâçla ilgili muhasebe işlemleri, ilâç üretimi dışındaki kozmetik, yem, veteriner ilâçları, ilâç hammaddesi, fason imâlat vesair üretimle ilgilendirilmez; ilâç üretim ve satışına ait faaliyet sonuçlarını içeren gelir tablosu müstakil olarak düzenlenir.
7) Aranan Belgeler:
işletmeler, fiyat tadili için müracaatlarında Bakanlığın incelemelerini kolaylaştırmak ve süratlendirmek için , artış sebeplerini ispat eden (her bir ilacın fiyatını, tutarını, maliyet ve gider unsurlarını detaylı olarak gösteren) tabloları bu tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve müracaat formu ile birlikte Bakanlığa ibraz etmekle mükelleftir. Tablo örnekleri ile müracaat formu, Bakanlık' tan temin edilebilir.
8) Değerlendirme Süresi:
Firmanın fiyat teklifinin ilâç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü evrakına giriş tarihi, Karar-namenin 1 inci maddesinde belirtilen 10 iş gününün başlangıcıdır. Bu sürenin bitim tarihi, evrakın ilâç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü evrakından çıkış tarihidir.
9) Müracaat Yetkisi:
Bakanlığa fiyat müracaatında bulunacak olan şahıs, ilacı piyasaya arz edecek firmanın yetkilisidir.
10) Sorumluluk:
ilâç imâlatçıları, 04/12/1984 tarih ve 84/8845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Tebliğ hükümlerine uymakla mükelleftir. Kararname ve Tebliğ hükümleri hilafına hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanunu' nun 401 inci ve 526 nci maddeleri uyarınca takibat yapılır.
11)
16 Ocak 1985 tarihli ve 18637 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ilâç Fiyatları Hakkındaki Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

KAYNAK : T.E.B