Türkiye'de İmal Edilen Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarlarla Galenik Preparatlar ve Kodeks Ampullerinin ve İthal Edilen İlaçların Fiyatlarına Dair Karar

Resmi Gazete yayım tarihi: 05 Temmuz 2002

Madde 1-İlaç imalatçıları tespit ettikleri salt; fiyatlarını önce. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirirler. Sağlık Bakanlığı imalatçı ve ithalatı tarafından beyan edilen fiyatı uygun bulduğu/onayladığı takdirde yeni fiyat yürürlüğe girer
...


Madde 2-
ilaç imalatçılarının yıllık karı firmanın yıllık satış gelirinin %15'ini, münferit ilaçlar için ise ilacın yıllık satış tutarının % 20'sini geçemez. Depocu satış fiyatı imalatçı satış fiyatına azami % 9, perakendeci satış fiyatı da depocu satış fiyatına azami % 25 ilave edilerek bulunur. Bu oranlar azami olup. Sağlık Bakanlığı daha düşük oranlar belirleyebilir.
Madde 3- Sağlık Bakanlığı yurt içinde üretilen ilaç fiyatlarının tüketiciye makul bir seviyede intikalini sağlamak amacıyla dış ülkelerden müstahzar ithali için gerekli tedbirleri alır. İthalatçı satış fiyatı ithalat mailyetine azami % 14 kar ilave edilerek bulunur. Depocu ve perakende satış fiyatları ise 2 nci maddedeki nispetlerle aynıdır. Bu oranlar azami olup, Sağlık Bakanlığı daha düşük oranlar belirleyebilir.
Madde 4- Bu Kararın uygulanması ile ilgili diğer huluslar Sağlık Bakanlığı'nca belirlenir
Madde 5- 4/12/1984 tarihli ve S4/8845 sayılı Bakanlar Kurulu Karan yürürlükten kaldırılmıştır
Madde 6- Bu Karar yayını tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 7- Bu Karan Sağlık Bakanı yürütür,