“Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”in, 22 Aralık 2004 tarih 25678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra T.C.Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Yeşil Kart uygulamalarına açıklık getiren 29.12.2004 tarih 22253 sayılı bir GENELGE yayınlanmıştır.

Genelge’nin “2-a.İlaç Hizmetleri” maddesine göre;

Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için Yeşil Kart Sağlık Karnelerinde bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılacaktır. İlaçların reçetelere yazılımı ve eczaneden alınmasına ilişkin hususlarda her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları ile tespit edilen usul ve esaslar uygulanacaktır. Reçete muhteviyatı ilaçlar, Sağlık Müdürlüklerince anlaşma yapılacak eczanelerden karşılanacaktır. Yeşil Kart hamili kimselerin mağdur edilmemesi ve uygulamada aksaklık yaşanmaması için 2005 yılında Sağlık Müdürlüklerince eczanelerle sözleşme yapılıncaya kadar, ilaçlar Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün anlaşma yaptığı eczanelerden sağlanacaktır. Reçete bedelleri onbeş günde bir fatura edilerek Sağlık Müdürlüklerine verilecektir.

Genelge’nin 4-e maddesi uyarınca;

İlaç, gözlük cam ve çerçeve bedellerinin kontrolü, takibi ve ödemesi Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün kendi mensupları için uyguladıkları programdan faydalanılarak yapılacaktır. Yeşil Kart Sistemine verileri girilmemiş yeşil kart hamili kimselerin mağdur edilmemesi ve aksamalara meydan verilmemesi için eczaneler, yazılan reçetelerin uygunluğunu, yeşil kartın kişiye ait olup olmadığını, vizeli olup olmadığını kontrol ederek ilaçlarını karşılayacaklardır.

—— • ——

Sağlık Bakanlığından: 22/12/2004 TARİHLİ RESMİ GAZETE

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 13/8/1992 tarihli ve 21314 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Yönetmelik;

a) Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan, Türkiye'de ika-met eden, Kanun ve bu Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya hane içindeki gelir payı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre tespit edilen asgari ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan, evli ve bir çocuklu bir mükellefin ödemesi gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta primi düşüldükten sonra geriye kalan miktarının 1/3'ünden (Bakanlar Kurulu'nca artırılması halinde belirlenen oranından) az olan Türk vatandaşlarının tespitine dair hususları,

b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilenlerin Türkiye'deki yataklı tedavi kurumlarında yatarak görecekleri tedavi hizmetlerini ve bu hizmetler için yapılacak her türlü masrafların ödenmesi ile ilgili usûl ve esasları,

c) Türkiye'deki birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi kurumlarında ayakta tedavi kapsamında görecekleri muayene, tetkik, tahlil, pansuman, diş çekimi, diş protez, gözlük hizmetleri ve ilaç bedellerinin ödenmesi ile ilgili usûl ve esasları,

d) Doksan günün aşılmaması kaydıyla yeşil kart hamili anne ve/veya babanın yeni doğan bebeğinin yeşil kart çıkarılıncaya kadar, acil tıbbî müdahale ve tedavi gerektiren ve annenin doğum yaptığı hastanedeki tedavi giderleri ile sevk edildikleri sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan yatarak ve ayakta tedavileri ve bunların bedellerinin ödenmesi ile ilgili usûl ve esasları,

e) Doksan günün aşılmaması kaydıyla acil tıbbi müdahale ve tedavi gerektirdiği için hastaneye yatırılan hastaların yeşil kart çıkarılıncaya kadar hastanede yapılan tüm masraflarının karşılanması ile ilgili usûl ve esasları,

f) Söz konusu tedavi hizmetlerini verecek olan yurt içindeki kurum ve kuruluşları

kapsar.

Kanunlar ile veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında olup, sağlık yardımlarından yararlananlar veya yararlanması gerekenler, buralardan gelir ve aylık almakta olanlar ve bunların hak sahipleri gibi, herhangi bir sağlık güvencesi olanlara bağımlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlananlar veya yararlanması gerektiği halde bu hakkını kullanmayanlar, silah altında bulunanlar, sağlık güvencesi olan yüksek öğrenim öğrencileri, Türk Vatandaşı olmayanlar ile yurt dışında görülen tedavi hizmetleri hakkında, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz."

MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Birinci Basamak Sağlık Tesisi: Sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık istasyonu ve dispanseri ile aynı kapsamda hizmet veren Belediyeler ile diğer resmi sağlık kurumlarını,

h) İkinci Basamak Sağlık Tesisi: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri, belediyeler ile diğer resmi kurum hastaneleri ve tıp merkezlerini,

i) Üçüncü Basamak Sağlık Tesisi: Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerini,"

MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde geçen "1475 sayılı İş Kanunu’na göre sanayide çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen" ibaresi, " 4857 sayılı İş Kanununa göre sanayide çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen" şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediyeler ile diğer resmi kurumlara ait birinci basamak sağlık tesislerine doğrudan,"

"Tıbbi gerekliliğe bağlı olarak gerektiğinde yeşil kart ve sağlık cüzdanı sahipleri tedavisinin devam ettiği ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesisinden en yakın üniversite hastaneleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesislerine sevk edilir. Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediyeler ve diğer resmi kurum hastanelerinde tedavi gören ancak bu madde hükmü gereği üniversite hastanesine sevki gereken yeşil kartlı kimsenin sevki, bu kurum hastanelerince hazırlanacak hasta epikrizindeki gerekliliğe göre en yakın Devlet Hastanesi tarafından sevk işlemi yapılacaktır."

"Acil hallerde, sevk zinciri dışında (Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri sevk zinciri kapsamındadır) üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelere başvurulabilir. Ancak, sağlık hizmeti bedellerinin Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre ödenebilmesi için, acil halin varlığının başvurulan sağlık tesisinin yetkili hekimince kabul edilmesi ve durumun sevk zinciri kapsamında olan Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri hariç olmak üzere, başvuru yapılan sağlık tesisi tarafından başvuru tarihi dahil olmak kaydıyla en geç 5 (beş) iş günü içinde en yakın Devlet hastanesine bildirilmesi suretiyle konsültasyon için hekim çağrılması ve tedaviye burada devam edilmesinin konsültan hekimce uygun görülmüş olması gerekir."

MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında geçen "Bakanlıkça yayımlanan ücret tarifesine göre " ibaresi, "her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı esaslarına göre", değişik dördüncü fıkrasında geçen "Ücret Tarifesi" ibaresi, "Bütçe Uygulama Talimatı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Diş çekimi ve diş protezleri; Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı Diş Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile bu birimlere bağlı hastanelerin diş ünitelerinde yapılır. Diş tedavisi; sadece diş çekimi ve diş protezini kapsar. Diş protezlerinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli ödenmez. Protezlerin yenilenebilmesi, bunun zorunlu olduğunun raporla belgelendirilmesi halinde mümkündür. Diş çekimi ve protezlerin fiyatlandırılması ve ödemelerine ilişkin hususlar her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları esaslarına göre yapılır.

Göz hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen reçeteye göre renkli veya renksiz gözlük camları ile çerçeve bedelleri ödenir. Çeşitli gözlük camı kullanılmasına lüzum görüldüğünde her cam için ayrı bir çerçeve bedeli ödenir. Gözlük camı ve çerçeve iki yılı geçmeden yenilenemez. Ancak sağlık zarureti görülmesi halinde uzman doktor tarafından düzenlenen reçeteye istinaden camlar yenilenir.

Yeşil Kart ve Sağlık Cüzdanı sahipleri reçete edilmiş gözlük ihtiyaçlarını, 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun gereğince Sağlık Bakanlığınca verilmiş "Gözlükçülük Ruhsatnamesi" bulunan ve bu ruhsata göre mahalli yetkili sağlık kuruluşuna tescilini yaptırarak "Gözlük Reçetesi Kayıt Defteri" tutan, faturalarında adı soyadı, ruhsat tarihi ve numarası bulunan, mesleğin icrası için fenni alet ve gereçleri bulunduğunu belgeleyen gözlükçülerden temin ederler. Bu işlemlerin bedellerinin ödenmesi ve diğer hususlarda her yıl yayımlanan Maliye Bakanlığınca yayımlanan tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatları esaslarına göre yapılır.

Ayakta veya evde tedavi sırasında gerekli görülen ilaçlar için Yeşil Kart Sağlık Karnelerinde bulunan kendinden kopyalı reçeteler kullanılır. İlaçların reçetelere yazılımı ve eczaneden alınmasına ilişkin hususlarda her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları ile tespit edilen usul ve esaslar uygulanır.

Reçete muhteviyatı ilaçlar, Sağlık Müdürlüklerince anlaşma yapılacak eczanelerden alınır ve bedelleri Sağlık Müdürlükleri tarafından ödenir. Eczanelerle yapılacak sözleşmeler, her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatları ile tespit edilen şartlar ve indirim oranı esaslarına göre yapılır.

15 inci maddede öngörülen sevk kapsamında birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde yapılan muayene, tetkik, tahlil, pansuman hizmetleri bedelleri de bu Yönetmelik ve her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı esasları kapsamında ödenir.

Doksan günün aşılmaması kaydıyla yeşil kartlı anne ve babanın yeni doğan bebeğinin her türlü tedavisi ile yine doksan günün aşılmaması kaydıyla acil tıbbi müdahale ve tedavi gerektirdiği için hastaneye yatırılan ve tedavi edilen hastaların hastanede yapılan tüm masrafları bu Yönetmelik kapsamında ödenir."

MADDE 6 — Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Yeşil Kart sahibine verilen sağlık hizmeti, Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde sunulmuş ise; fatura, 16 ncı maddeye uygun olarak fatura tanziminden sorumlu olan görevli veya idarelerce düzenlenerek, kurum baştabipliği tarafından ödenmek üzere Genel Bütçe tahakkuk memurluğuna her ay sonu itibarı ile topluca verilir. Kurum baştabipliğince, faturaların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği incelendikten sonra, toplam tedavi ücreti verile emrine bağlanarak ödeneğin bulunduğu defterdarlık muhasebe müdürlüğüne, saymanlık müdürlüğüne veya malmüdürlüğüne gönderilir. Tedavi gideri tutarının, hastane döner sermayesinin banka hesabına aktarılması sağlanır."

"Ayakta tedavi kapsamında yapılan muayene, tetkik, tahlil, pansuman ve diş çekimi hizmetleri Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının birinci basamak sağlık tesisleri tarafından sunulmuş ise; 16 ncı maddeye uygun olarak, hizmeti sunan tesisin uymak zorunda oldukları muhasebe sistemleri içinde tanımlanmış gelir tahsilatına ilişkin belge veya fatura, hizmeti sunan tesisin bulunduğu ildeki Sağlık Müdürlüğüne gönderilir. Sağlık Müdürlüğü, belgelerin mevcut mevzuata uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini inceledikten sonra toplam tedavi ücreti verile emrine bağlanarak ödeneğin bulunduğu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü/Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Tedavi gideri tutarının, sağlık hizmeti sunan sağlık tesisi döner sermayesinin banka hesabına, sağlık tesisinin döner sermayesi yoksa sağlık tesisi adına bankada açılacak hesaba aktarılması sağlanır.

Ayakta tedavi kapsamında yapılan muayene, tetkik, tahlil, pansuman ve diş çekimi hizmetleri Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediyeler ve diğer kamu kurumlarının ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesisleri tarafından sunulmuş ise; Sosyal Sigortalar Kurumu birimlerine en yakın Devlet Hastanesi Baştabipliğine, Üniversite, Belediyeler ve diğer kamu kurumları hastaneleri ise sevki yapan Devlet Hastanesi Baştabipliğine gönderir ve ödemeler yukarıda sayılan hükümler doğrultusunda Devlet Hastaneleri Baştabiplikleri tarafından verile emrine bağlanarak ödeneğin bulunduğu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü, Saymanlık Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne gönderilir. Tedavi gideri tutarının, sağlık hizmetini sunan sağlık tesisi döner sermayesinin banka hesabına, sağlık tesisinin döner sermayesi yoksa sağlık tesisi adına bankada açılacak hesaba aktarılması sağlanır.

Doksan günün aşılmaması kaydıyla yeşil kart hamili anne ve/veya babanın yeni doğan bebeğinin tedavisi ve aynı süre içerisinde acil tıbbi müdahale ve tedavi gerektirdiği için hastaneye yatırılan hastaların tedavileri ile diş çekimi ve protez tedavileri Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediyeler, diğer kamu kurumları ve üniversitelerin birimlerince sunulmuş ise; bedelleri; Sağlık Bakanlığı kurumlarına bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen usuller dahilinde aynı hastane Baştabipliklerince, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerine en yakın Devlet Hastanesi Baştabipliğince, Belediyeler, diğer kamu kurumları ile Üniversite hastanelerine ise sevki yapan Devlet Hastanesi tarafından ödenir. Hasta sevksiz olarak belediyeler, diğer kamu kurumları ile üniversite hastanesince tedavi edilmiş ise, herhangi bir sevk aranmadan bu kurumların hastanesinin bulunduğu ildeki Devlet hastanesi tarafından verile emrine bağlanarak ödeneğin bulunduğu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü/Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Tedavi gideri tutarının, sağlık hizmetini sunan sağlık tesisi döner sermayesinin banka hesabına, sağlık tesisinin döner sermayesi yoksa sağlık tesisi adına bankada açılacak hesaba aktarılması sağlanır.

Sağlık Müdürlükleri tarafından anlaşma yapılan eczaneler ile gözlükçüler tarafından, ayakta tedavi kapsamında yazılan ilaç ve gözlük reçete bedelleri onbeş günde bir fatura edilir. İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilen fatura ve ekleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından incelendikten sonra fatura bedelleri verile emrine bağlanarak ödeneğin bulunduğu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü/Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Tedavi gideri tutarının, hizmeti sunan eczane/gözlükçünün bildirmiş olduğu banka hesabına aktarılır."

MADDE 7 — Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"Yeşil Kart sahibine verilen tedavi hizmet bedellerini gösteren fatura ve benzeri belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet verilmesi halinde, fazladan ödenen meblağ, fatura veya belgeyi tanzim edenlerden iki misli olarak geri alınır."

Yürürlük

MADDE 8 — Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

GENELGE METNİ İÇİN TIKLAYINIZ